Dokumentasjon internkontroll

I tabellen nedenfor finner du dokumentasjon på styrets utførelse av internkontroll i Sameiet Bjerregaards gate 29.

Internkontroll innebærer at styret skalDokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.Styret har dette tilgjengelig i egen HMS-perm.
2. sørge for at styret har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringerHMS-kontakt i styret har gjennomført kurs hos OBOS.
3. sørge for at alle medlemmene i styret medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.Alle HMS-saker drøftes på styremøtene. HMS er fast punkt på alle styremøter.
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.Styret har som mål at sameiet skal være trygt å ferdes i, oppholde seg i, bo i og arbeide i for alle beboere, besøkende og håndverkere på oppdrag for styret ved å:

- raskt følge opp alarmer og feil utløst i brannalarmsystemet
- sørge for at det blir gjennomført årlig kontroll av brannalarmanlegget
- gjennomføre brannøvelse én gang i året
- ha avtale om kontinuerlig forebygging mot skadedyr
- følge styrets vedtatte retningslinjer for styrearbeid
- gå vernerunde én gang i året iht. kontrolliste og følge opp eventuelle avvik
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.Styret har utarbeidet en oversikt over ansvarsområdet til alle medlemmene i styret. Et av styremedlemmene er utpekt som HMS-kontakt og et styremedlem er utpekt med spesielt ansvar for brannsikkerheten.
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.Det gjennomføres årlig vernerunde i sameiet iht. egen kontrolliste. Funn presenteres av HMS-kontakt og følges opp av styret.
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.Alle håndverkere som arbeider i sameiet for styret informeres spesielt om farene ved ferdsel på taket. Styret har stort fokus på brannsikkerheten og at brannalarm-anlegget til enhver tid fungerer etter hensikten.
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.Internkontrollen gjennomgås ved valg av nytt styre på første styremøte etter sameiermøtet.