Om radiatorvarme og varmt tappevann

Sameiet Bjerregaards gate 29 har fellesanlegg for radiatorvarme og varmt tappevann. Energi til begge anleggene leveres nå fra Hafslund i form av fjernvarme.

Kostnader til energi samt løpende drift og vedlikehold av anleggene føres i et eget fyringsregnskap som er del av årsregnskapet. Kostnadene fordeles årlig basert på individuell måling av forbruk av radiatorvarme og varmt tappevann.

Måling av forbruk
Radiatorvarme regnes i energienheter og målere er montert på radiatorene og eventuelt andre steder som varmer opp seksjonen (f.eks gulvvarme). Varmt tappevann måles i kubikkmeter og målere er montert i kjøkkenbenk og/eller på bad. Fjernavlesning av målere gjøres av Techem.

Fordeling av kostnader
Kostnadene i fyringsregnskapet skal fordeles på sameierne. Frem til 1. kvartal 2017 fordeles kostnader for varmt tappevann på grunnlag av eierbrøk (som tidligere). Etter dette tidspunktet fordeles kostnadene på grunnlag av målt forbruk. Kostnader til radiatorvarme fordeles etter registrerte varmeenheter. De tolv loftsseksjonene er ikke en del av felles oppvarming og kun kostnader knyttet til forbruk av varmt tappevann vil bli fordelt på disse seksjonene.

A konto
Fakturering a konto skjer fortløpende av vår forretningsfører i OBOS Forvaltning. A konto fastsettes i forbindelse med behandling av sameiets budsjett. Justeringer av a konto skjer i samarbeid med Techem på bakgrunn av erfaringstall for forbruk og kostnader.

Avregning
Techem utfører den årlige avregningen. Differansen mellom innbetalinger og fordelte kostnader utbetales, eventuelt innkreves, av vår forretningsfører i OBOS Forvaltning. Til gode-beløp motregnes normalt mot forfalte fellesutgifter.

Håndtering av målere
Techem monterer nye og bytter eventuelle defekte målere. Varmemålerne på radiatorer må ikke demonteres uten styrets godkjenning. Hvis en måler demonteres på egenhånd i forbindelse med skifte av radiator eller lignende, må målernummer og målerstand avleses og oversendes til styret. Hvis måler blir demontert uten styrets godkjenning blir forbruk beregnet, ved årsavslutning, etter egne stipulerte satser.

Tekniske spørsmål om måleutstyr, avlesning, feil på måler, skadet måler, demontering av måler og lignende rettes til Techem AS på deres kundetelefon: 22021459 (tastevalg 3) eller e-post teknisk@techem.no.

Når rørprosjektet er ferdig i 2017 vil Techem gjennomgå alle leiligheter fysisk for å justere de nye målerne for varmt forbruksvann sammen med en kontroll av eksisterende målere for varme. Nye målere vil også bli montert (for eiers regning) der det avdekkes ikke målt forbruk.

Beboerportal
Samtlige seksjoner vil få tilgang til en dedikert beboerportal med arkiv online, oversikt og visualisering av eget forbruk, med mulighet for analyse og sammenligning av perioder og gjennomsnittlig forbruk i sameiet.

Fyringssesongen
Av fyringsøkonomiske årsaker er det ikke varme på radiatorsystemet om sommeren, normalt i perioden tidlig mai til tidlig oktober. Styret anbefaler alle å ha en ekstra varmekilde tilgjengelig til bruk i overgangsperiodene, samt ved eventuelle feil på (fjern-)varmeanlegget.

Stengeventiler
I kjellerne er det stengeventiler for alle oppleggsrørene til varmeanlegget. Disse kan kun benyttes av autorisert rørlegger eller i nødstilfelle. Hvis rørlegger stenger ventiler på oppdrag for sameier, må styret samt de andre i oppgangen som blir berørt av stengingen, informeres. Vi anbefaler alle å benytte sommerhalvåret til utskifting av radiatorer.


Nedenfor kan du se Hafslunds informasjonsvideo om hvordan fjernvarme fungerer: