Vaktmestertjenester

Siste nytt Leverandører Vaktmestertjenester

Sameiet har avtale om vaktmestertjenester med ISS Facility Services. Kontaktinformasjon til vaktmester finner du her.

Vaktmestertjenesten er en deltidstjeneste med fremmøte 2 ganger pr. uke. Eiendommen er lagt på rute slik at fremmøte kan variere noe fra gang til gang.

Nedenfor finner du gjøremålene til vaktmester:

Fyringstjeneste
På fremmøtedagene kontrolleres varmevekslere og fjernvarmeanlegg. Automatikk justeres om nødvendig. Vanntrykk kontrolleres, og det etterfylles ved behov. Motorer og pumper kontrolleres. Fyrhuset holdes rent og ryddig, og gulvet vaskes/spyles 2 ganger pr. år. Støvtørring 1 gang pr. år.

Brannalarmanlegget
Vaktmester kontrollerer brannalarmanlegg og iverksetter nødvendige tiltak.

Elektriske anlegg
Defekte lyskilder skiftes i 10 oppganger, kjeller og øvrige fellesareal samt utvendig belysning.

Varmekabler for taknedløp og takrenner betjenes vår og høst/etter instruks.

Søppel
Det holdes rent og ryddig i søppelhus og rundt beholdere for papp/papir i portrom oppgang D.

Tak
Kontroll av tak og beslag som kan utføres uten ekstra sikringstiltak utføres vår og høst. For ytterligere kontroll kan det være behov for ekstern assistanse, men det forventes ikke at dette er nødvendig hvert år.

Tolv felles takterrasser holdes i orden av beboerne, men vaktmester foretar en generell kontroll.

Om vinteren vil taket bli kontrollert alle fremmøtedager pga. fare for snøras. Hvis slik fare er tilstede, vil nødvendige tiltak bli iverksatt.

Renhold innvendig
Renhold av trapper og ganger 1 gang pr. uke om vinter og hver 14 dag om sommeren. Tekniske rom feies/støvsuges 2 ganger pr. år.

Renhold utvendig
Fortau, plener, gårdsplass, portrom og inngangspartier holdes fritt for skjemmende avfall.
Det foretas feiing av inngangspartier og punktvis ved knust glass el.l.

Rengjøring av søppelcontainere
Tjenesten omfatter rengjøring av søppelcontainere hvor det benyttes spesialbil med varmtvann og høytrykk og hvor avløpsvann fraktes fra stedet.

Vann og avløp
Vannkraner på felles takterrasser, stenges og tappes for vann om høsten.

Etterfylling av vann i gulvsluk i tekniske rom ca 1 gang pr. måned.

Leietagere
Reparasjoner hos beboere og leietagere faktureres direkte til de som har rekvirert arbeidet.

Håndverkere
Oppfølging av arbeid som blir utført av håndverkere og fremmøte for innlåsing av servicefolk utenom den tiden vaktmester er i gården, er ikke inkludert i prisen og vil bli fakturert som regningsarbeid.

Rapporter
Vaktmesteren sender månedlige rapporter til styret med generelle bemerkninger og kommentarer.

Hærverk og uorden samt mangler og bygningstekniske feil som oppdages, meldes fra til styret snarest.

Matter
Det skiftes matter (i str. 115 x 200) i alle oppganger hver uke på vinteren og hver 2. uke om sommeren.

Gressklipping
Maskinell gressklipping av eiendommens grøntanlegg etter behov.

Arbeidet vil bli utført med selvgående rotorgressklipper. En mindre type maskin vil bli benyttet på vanskelige steder som rundt busker, hekker og rabatter.

I tillegg er det beregnet klipping 4 ganger pr. sesong med kantklipper. Denne benyttes langs husvegger og steder hvor ordinær klipper ikke kommer til.

Raking av plener er ikke med, men det er beregnet en klippehyppighet i vekstsesongen som normalt gjør dette unødvendig.

Erfaringsmessig er klipping hver 10. dag i gjennomsnitt tilfredsstillende. Det kan også gå perioder med kortere eller lengre opphold mellom hver gang det klippes, alt avhengig av hvor god vekst det er i plenen ut fra jordsmonn og nedbør.

Snørydding og strøing
Gangvei rundt i gårdsrommet, frem til søppelhus og alle innganger og portaler ryddes for snø og strøs med grus om vinteren. Snø deponeres i bakgården på egnet sted. Vi vil automatisk rykke ut ved 5 cm snø. Grus feies og kjøres vekk om våren.

Diverse
Vaktmester fjerner tagging på harde flater og hvor taggingen lett kan fjernes uten å skade underlaget. Fjerning av tagging som krever spesialutstyr og -kompetanse varsles. Vi har en egen avdeling som kan utføre fjerning og impregnering rutinemessig eller i samråd med kontaktperson.

Vaktmesteren har ansvaret for at det verktøy og utstyr som tilhører gården blir ivaretatt på en forsvarlig og betryggende måte.

Raking av grøntanlegg, spyling, feiing av asfalterte områder etc. første gang om våren, vil bli fakturert som regningsarbeid.

Vaktmester skal utføre småreparasjoner som justering av dørpumper, smøring av dører, skifting av kranpakninger i fellesareal. Arbeid utover dette kan utføres som regningsarbeid etter nærmere avtale.

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN