Viktig informasjon til nye sameiere, leietakere eller beboere

Vi ønsker deg/dere velkommen som nye beboere og naboer i Bjerregaards gate 29 og håper du/dere vil trives! Som seksjonseier, leietaker eller beboer er det mange ting du er forpliktet til å vite og kjenne til. Sameiet har egne nettsider, som du leser nå, hvor du finner informasjon om det aller meste. Finner du ikke det du leter etter, kan du kontakte styret her.

ABONNÉR PÅ INFORMASJON FRA STYRET – NYHETSBREVET

Styret sender ut informasjon på e-post og vi anbefaler at du melder deg på med det samme så du ikke går glipp av viktig informasjon! Påmelding gjøres her. Du er ikke registret som mottaker av  nyhetsbrevet selv om du har oppgitt e-postadressen din til OBOS. Særskilt informasjon som innkalling til sameiermøter etc. blir fortsatt sendt til alle pr. brevpost. Noe informasjon henges også opp som oppslag på informasjonstavlen i bakgården. Styret henger kun i spesielle tilfeller opp informasjon inne i hver enkelt oppgang.

Dersom du leier ut leiligheten din anbefaler vi at du stiller krav om at leietakerne dine abonnerer på nyhetsbrevet fra styret. Det er av stor betydning at informasjon fra styret når fram til alle som bor i gården. For deg som eier gir det også ekstra trygghet at dine leietakere mottar all informasjon som sendes ut av styret.

BRANNSIKKERHET

Brannvarslingsanlegg:
Sameiet har felles brannvarslingsanlegg. I leilighetene er det montert røykdetektor(er) med lyd og lysvarsling samt knapp for avstilling ved uønsket alarm. Hvis knappen ikke trykkes inn innen 1 minutt etter utløst uønsket alarm går alarmen i hele oppgangen. I fellesarealer (oppganger, loft og kjellere) og næringsseksjoner er det montert røykdetektorer som utløser alarm umiddelbart i hele oppgangen. Ved behov for tekniske endringer i anlegget inne i leilighetene skal styret alltid kontaktes. Det er strengt forbudt for beboere, innleide håndverkere eller elektrikere å demontere detektorer, ledninger eller annet utstyr i anlegget. Sameiets leverandør skal alltid benyttes. Feil på anlegget som frakobling av utstyr eller ledninger sendes automatisk til styret på SMS. Reparasjon av skade på brannsentraler og anlegget som følge av uautorisert modifikasjon vil kunne bli viderefakturert seksjonseier i sin helhet.

Pulverapparat:
Hver seksjon skal ha 1 stk 6 kg pulverapparat. Brannslokningsapparatet tilhører sameiet og skal stå igjen i leiligheten ved flytting. Brannvesenet anbefaler at brannslokningsapparatet står på soverommet. Seksjonseier har selv ansvaret for årlig egenkontroll og vedlikehold av apparatet (se nettsidene for mer informasjon). Utskifting av gamle pulverapparat er sameiets ansvar og skjer ca. hvert 10. år.

Branninstruks:
Alle beboere i sameiet plikter å sette seg inn i branninstruksen som henger nederst i alle oppganger.

All nødvendig informasjon om brannsikkerhet og fullstendig betjeningsveiledning til brannvarslingsanlegget finner du på disse sidene: «Alt om brannsikkerhet».

ORDENSREGLER

Sameiets ordensregler finner du her. De skal bidra til trivsel og godt bomiljø, og både eiere og leietakere i gården har ansvar for å sette seg inn i og følge de regler som gjelder.

VIKTIG INFORMASJON VED UTLEIE

Det er ikke krav om tillatelse fra styret for å leie ut egen seksjon, men som eier er du ansvarlig for at leietakerne overholder sameiets regler. Seksjonseier har plikt til å informere leietakere om husordensreglene og påse at disse følges. Som eier bør du kreve at leietaker abonnerer på styrets nyhetsbrev (se eget punkt over).

Ved grove eller gjentatte brudd på husordensreglene, kan styret kreve tiltak fra seksjonens eier. Dersom tiltak ikke settes i verk, kan sameiet kreve utkastelse av leietaker / fravikelse av seksjonen i samsvar med Lov om eierseksjoner, § 27.

Ved utleie skal følgende informasjon sendes til styret: Seksjonsnummer, oppgang, etasje, bolignummer, navn og kontaktinformasjon til seksjonseier og samtlige leietakere. Det er viktig at styret kan kontakte både eier og leietakere ved klager eller akutte situasjoner.

EIERFORHOLD OG BODER

En sameier eier sin egen seksjon, i tillegg til en forholdsmessig andel av fellesarealene ute og inne, beregnet etter arealet på seksjonen (sameierbrøken). Boder er ikke seksjonseiers eiendom. Hver seksjon skal ha råderett over minst én bod, på loft eller i kjeller (med unntak av loftsleiligheter, som har bod i leiligheten). Råderett tilkjennes av styret, som også kan omdisponere bodarealer etter behov. Bodene er en del av sameiets fellesarealer, og kan ikke endres eller bygges om av seksjonseier.

SAMEIET PÅ FACEBOOK

Sameiet har en Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/217325877560/, som administreres av styret. Den er ment som en kanal for sosial samhandling og utveksling av tips, råd og hjelp mellom gode naboer. Den er ikke for klager eller henvendelser som krever handling eller oppfølging fra styret. Vær vennlig, konstruktiv og språkbevisst, og hold en god tone. Innlegg som bryter med disse retningslinjene kan bli slettet.

SAMEIERS ANSVAR – VEDLIKEHOLD

En sameier er selv ansvarlig for innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder bad (inkludert sluk og grenrør), vinduer (også utvendig vedlikehold), egen inngangsdør, terrassedør og elektrisk anlegg. Se også eget punkt i vedtektene om vedlikehold.

Viktig om elektrisk anlegg:
Som sameier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i egen leilighet til enhver tid er i forsvarlig stand. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler el-sjekk i regi av en autorisert elektroinstallatør hvert tiende år.

Viktig om rør:
Sameiet er ansvarlig for å vedlikeholde og utbedre brudd på alle tilførselsrør. Alle grenrør – det vil si alt som er tilkoblet hovedvannrørene fra det punktet det kommer inn i leiligheten (inkludert radiatoren) – er seksjonseier ansvarlig for å vedlikeholde selv. For avløpsrør omfatter sameiers ansvar alle rør som er koblet til avløpsrøret før det går ut av leiligheten. Unntaket er vann- og avløpsrør i bærende konstruksjoner.

Ved skader på grenrør eller radiatorer som dekkes av sameiets forsikring, må den enkelte sameier selv dekke sameiets egenandel. Forsikringen dekker kun brudd på rør. Utette bad eller gjennomtrengning av vann fra andre kilder dekkes ikke. Det er svært begrenset hva ufaglærte har lov å gjøre på egen hånd når det gjelder rørarbeider og tilkoblinger. Er du i tvil, kontakt rørlegger.

VED VANNLEKKASJE I DIN SEKSJON

1. Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Du kan fritt velge rørlegger, men sameiet bruker Rørpartner Varme & Sanitær AS. Kontaktdetaljer: 2219 2095 eller: http://rorpartner-vvs.no/
Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene, ring Rørleggervakta: 2312 6550

2. Informer styret om lekkasjen. Dersom den skyldes brudd på sameiets rør er det en forsikringssak. Meld i så fall fra om skaden til forsikringsselskapet umiddelbart: forsikring@obos.no eller 2286 5500, informer styret så raskt som mulig i etterkant av hendelsen.

Les mer om ansvarsfordeling og rør her

FORSIKRING

Sameiets bygningsmasse er forsikret i Tryg Forsikring med polisenummer 6607917. Hver enkelt sameier må ha egen innboforsikring.

VAKTMESTER

Arbeidsoppgavene omfatter drift (vaktmestertjenester), trappevask, snømåking og strøing. Ved feil og mangler (som f.eks. problemer med låser, porter, mørk oppgang osv.) Her finner du kontaktinformasjon til vaktmester.

RENOVASJON

Kildesortering er obligatorisk. Avfallsdunkene er kun for husholdningssøppel i gjenknytte plastposer. Blå og grønne poser til plast og matavfall kan hentes gratis på Rema 1000 i Ila Senter. Det er ikke tillatt å kaste løse gjenstander, oppussingssøppel, møbler, skrot og juletrær – eller noe annet enn husholdningsavfall som nevnt ovenfor i avfallsdunkene. Det er heller ikke tillatt å sette igjen søppel og gjenstander utenfor dunkene. Søppel utenfor dunkene blir ikke tatt med av renovasjonsfolkene. Regning for bortkjøring blir belastet den enkelte sameier. Husk at ekstra utgifter til opprydding og bortkjøring fører til økte felleskostnader for alle. Løsninger for annet avfall: Avfallsdeponi på Brobekk. Gjenbruksstasjon i Pilestredet Park.

Glasscontainere står i krysset Bergstien/Akersveien og Bjerregaards gate/Uelandsgate. Mer info: www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/

Avfallsdunkene skal ikke overfylles. Hvis lokket står åpent, vil rotter og andre dyr tiltrekkes og finne mat. Bruk en dunk som ikke er full.

Papp og papir: containere i portrommet ved oppgang D

DUGNAD

Sameiet har normalt dugnad én gang pr. år, i mai.

GRØNTKOMITEEN

Har du grønne fingre og liker å få litt jord under neglene? Sameiets «grøntkomité» møtes en gang i uken i sommerhalvåret og gjør en stor og viktig innsats for å holde busker og planter i stand i bakgården. Arbeidet er frivillig og ikke betalt, men komiteen har budsjett til disposisjon for planter og vedlikehold. Siden til grøntkomiteen finner du her om du er interessert.

OPPGANGER

Oppgangene skal ikke benyttes til midlertidig oppbevaring av papp, husholdningssøppel, avfall fra oppussing, møbler eller andre gjenstander som f.eks sko eller skohyller. Kun dørmatte er tillatt. Det gås jevnlige HMS-vernerunder med tanke på dette. Gjenstander fjernes uten varsel og det utstedes faktura for arbeidet. Det er heller ikke tillatt å henge opp bilder eller andre gjenstander på veggene i oppgangene.

FELLES TAKTERRASSER

Her finner du retningslinjene for bruk av sameiets felles takterrasser. Det er opprettet en tilskuddsordning for trivselstiltak. Informasjon om den finner du her.

SKILT TIL POSTKASSER, POSTKASSENØKKEL OG NAVNELAPP PÅ RINGEKLOKKER

Informasjon om dette finner du her.

KABEL-TV OG BREDBÅND

Sameiet har avtale med Get om levering av kabel-tv og bredbånd. Se denne nettsiden for detaljer.

FYRING OG VARMTVANN

Sameiet har felles varmt tappevann og oppvarming med radiatorer (med unntak av loftsleilighetene som kun har felles varmt tappevann). Varmt tappevann og oppvarming av radiatorer skjer via fjernvarme. Oppvarming betales a konto over felleskostnadene og avregnes én gang i året etter forbruk. Alle radiatorer eller andre innretninger som er koblet til fjernvarmeanlegget skal ha påmontert energimåler. Måleren må ikke fjernes! Ta kontakt med styret ved bytte av radiator for korrekt håndtering av energimåleren. Kostnader til varmt tappevann fordeles i samsvar med individuelt forbruk.

VENTILASJON | Vifter og spalteventiler i vinduer

Gården vi bor i er konstruert med ventilasjonskanaler for naturlig avtrekk ved hjelp av mekanisk oppdrift. Elektriske vifter montert i kanalene ødelegger dette prinsippet og fører til dårligere eller i verste fall total mangel på avtrekk i naboleilighetene. Elektriske vifter montert på ventiler mot felleskanalene er derfor forbudt (gjelder i alle rom). På kjøkken er det kun tillatt montert vifte med kullfilter. Det er heller ikke tillatt å etablere nye ventiler på fasadene for tilluft. Tilluft til leilighetene skal komme inn via luftespalter i vinduene. Ved bestilling/utskifting av vinduer er det svært viktig at den enkelte seksjonseier påser at nye vinduer bestilles med luftespalter.

FORRETNINGSFØRSEL OG FORVALTNING

Sameiets forretningsfører er Obos Eiendomsforvaltning AS. Vår kontaktperson/forvaltningssjef er Nina Therese Brotke, kontaktinfo: nina.brotke@obos.no Telefon: 22 98 14 66.

VEDLIKEHOLD

Informasjon om tidligere gjennomført vedlikehold, samt tekniske detaljer om sameiet, finner du også på nettsidene.