Viktig informasjon til nye sameiere, leietakere eller beboere

Vi ønsker deg/dere velkommen som nye beboere og naboer i Bjerregaards gate 29 og håper du/dere vil trives! Som seksjonseier, leietaker eller beboer er det mange ting du er forpliktet til å vite og kjenne til. Sameiet har egne nettsider, som du leser nå, hvor du finner informasjon om det aller meste. Finner du ikke det du leter etter, kan du kontakte styret her.

ABONNÉR PÅ INFORMASJON FRA STYRET – NYHETSBREVET

Styret sender ut informasjon på e-post og vi anbefaler at du melder deg på med det samme så du ikke går glipp av viktig informasjon! Påmelding gjøres her. Du er ikke registret som mottaker av  nyhetsbrevet selv om du har oppgitt e-postadressen din til OBOS. Særskilt informasjon som innkalling til sameiermøter etc. blir fortsatt sendt til alle pr. brevpost. Noe informasjon henges også opp som oppslag på informasjonstavlen i bakgården. Styret henger kun i spesielle tilfeller opp informasjon inne i hver enkelt oppgang.

Dersom du leier ut leiligheten din anbefaler vi at du stiller krav om at leietakerne dine abonnerer på nyhetsbrevet fra styret. Det er av stor betydning at informasjon fra styret når fram til alle som bor i gården. For deg som eier gir det også ekstra trygghet at dine leietakere mottar all informasjon som sendes ut av styret.

BRANNSIKKERHET

Brannvarslingsanlegg:
Sameiet har felles brannvarslingsanlegg. I leilighetene er det montert røykdetektor(er) med lyd og lysvarsling samt knapp for avstilling ved uønsket alarm. Hvis knappen ikke trykkes inn innen 1 minutt etter utløst uønsket alarm går alarmen i hele oppgangen. I fellesarealer (oppganger, loft og kjellere) og næringsseksjoner er det montert røykdetektorer som utløser alarm umiddelbart i hele oppgangen. Ved behov for tekniske endringer i anlegget inne i leilighetene skal styret alltid kontaktes. Det er strengt forbudt for beboere, innleide håndverkere eller elektrikere å demontere detektorer, ledninger eller annet utstyr i anlegget. Sameiets leverandør skal alltid benyttes. Feil på anlegget som frakobling av utstyr eller ledninger sendes automatisk til styret på SMS. Reparasjon av skade på brannsentraler og anlegget som følge av uautorisert modifikasjon vil kunne bli viderefakturert seksjonseier i sin helhet.

Pulverapparat:
Hver seksjon skal ha 1 stk 6 kg pulverapparat. Brannslokningsapparatet tilhører sameiet og skal stå igjen i leiligheten ved flytting. Brannvesenet anbefaler at brannslokningsapparatet står på soverommet. Seksjonseier har selv ansvaret for årlig egenkontroll og vedlikehold av apparatet (se nettsidene for mer informasjon). Utskifting av gamle pulverapparat er sameiets ansvar og skjer ca. hvert 10. år.

Branninstruks:
Alle beboere i sameiet plikter å sette seg inn i branninstruksen som henger nederst i alle oppganger.

All nødvendig informasjon om brannsikkerhet og fullstendig betjeningsveiledning til brannvarslingsanlegget finner du på disse sidene: «Alt om brannsikkerhet».

ORDENSREGLER

Sameiets ordensregler finner du her. De skal bidra til trivsel og godt bomiljø, og både eiere og leietakere i gården har ansvar for å sette seg inn i og følge de regler som gjelder.

VIKTIG INFORMASJON VED UTLEIE

Det er ikke krav om tillatelse fra styret for å leie ut egen seksjon, men som eier er du ansvarlig for at leietakerne overholder sameiets regler. Seksjonseier har plikt til å informere leietakere om husordensreglene og påse at disse følges. Som eier bør du kreve at leietaker abonnerer på styrets nyhetsbrev (se eget punkt over).

Ved grove eller gjentatte brudd på husordensreglene, kan styret kreve tiltak fra seksjonens eier. Dersom tiltak ikke settes i verk, kan sameiet kreve utkastelse av leietaker / fravikelse av seksjonen i samsvar med Lov om eierseksjoner, § 27.

Ved utleie skal følgende informasjon sendes til styret: Seksjonsnummer, oppgang, etasje, bolignummer, navn og kontaktinformasjon til seksjonseier og samtlige leietakere. Det er viktig at styret kan kontakte både eier og leietakere ved klager eller akutte situasjoner.

EIERFORHOLD OG BODER

En sameier eier sin egen seksjon, i tillegg til en forholdsmessig andel av fellesarealene ute og inne, beregnet etter arealet på seksjonen (sameierbrøken). Boder er ikke seksjonseiers eiendom. Hver seksjon skal ha råderett over minst én bod, på loft eller i kjeller (med unntak av loftsleiligheter, som har bod i leiligheten). Råderett tilkjennes av styret, som også kan omdisponere bodarealer etter behov. Bodene er en del av sameiets fellesarealer, og kan ikke endres eller bygges om av seksjonseier.

SAMEIET PÅ FACEBOOK

Sameiet har en Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/217325877560/, som administreres av styret. Den er ment som en kanal for sosial samhandling og utveksling av tips, råd og hjelp mellom gode naboer. Den er ikke for klager eller henvendelser som krever handling eller oppfølging fra styret. Vær vennlig, konstruktiv og språkbevisst, og hold en god tone. Innlegg som bryter med disse retningslinjene kan bli slettet.

SAMEIERS ANSVAR – VEDLIKEHOLD

En sameier er selv ansvarlig for innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder bad (inkludert sluk og grenrør), vinduer (også utvendig vedlikehold), egen inngangsdør, terrassedør og elektrisk anlegg. Se også eget punkt i vedtektene om vedlikehold.

Viktig om elektrisk anlegg:
Som sameier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i egen leilighet til enhver tid er i forsvarlig stand. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler el-sjekk i regi av en autorisert elektroinstallatør hvert tiende år.

Viktig om rør:
Sameiet er ansvarlig for å vedlikeholde og utbedre brudd på alle tilførselsrør. Alle grenrør – det vil si alt som er tilkoblet hovedvannrørene fra det punktet det kommer inn i leiligheten (inkludert radiatoren) – er seksjonseier ansvarlig for å vedlikeholde selv. For avløpsrør omfatter sameiers ansvar alle rør som er koblet til avløpsrøret før det går ut av leiligheten. Unntaket er vann- og avløpsrør i bærende konstruksjoner.

Ved skader på grenrør eller radiatorer som dekkes av sameiets forsikring, må den enkelte sameier selv dekke sameiets egenandel. Forsikringen dekker kun brudd på rør. Utette bad eller gjennomtrengning av vann fra andre kilder dekkes ikke. Det er svært begrenset hva ufaglærte har lov å gjøre på egen hånd når det gjelder rørarbeider og tilkoblinger. Er du i tvil, kontakt rørlegger.

VED VANNLEKKASJE I DIN SEKSJON

1. Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Du kan fritt velge rørlegger, men sameiet bruker Rørpartner Varme & Sanitær AS. Kontaktdetaljer: 2219 2095 eller: http://rorpartner-vvs.no/
Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene, ring Rørleggervakta: 2312 6550

2. Informer styret om lekkasjen. Dersom den skyldes brudd på sameiets rør er det en forsikringssak. Meld i så fall fra om skaden til forsikringsselskapet umiddelbart: forsikring@obos.no eller 2286 5500, informer styret så raskt som mulig i etterkant av hendelsen.

Les mer om